Handelsbetingelser

Handelsbetingelser Spoddmedia / OnlineProfil ApS 

page1image1653152

1. Anvendelse

Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem OnlineProfil og kunden med mindre andet er skriftligt aftalt. OnlineProfil leverer primært løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder, foreninger, sammenslutninger, og i få tilfælde private forbrugere.

2. Information og markedsføring

Kunden vil modtage nyhedsbreve via e-mail og SMS, som indeholder information om aktuelle tilbud, nye produkter, nye services, varslinger om vedligeholdelse med mere.

3. Produkter Betingelserne

Ydelsen omfatter håndtering af Google My Business Profiler, med tilhørende google konti. og/eller håndtering af kundens Facebook firma side og/eller annoncekonti.

4. Aftalens indgåelse

Aftalen mellem parterne indgås mundtligt og/eller skriftligt, enten ved en af parterne underskrevet kontrakt, via e-mailkorrespondance eller mundtligt samtykke via telefonen (Samtalen kan være optaget). Der ydes ingen fortrydelsesret og aftalen kan ikke annulleres.

Kunden er forpligtet til at levere alt relevant materiale og virksomhedsoplysninger til brug for udarbejdelse og oprettelse af profiler eller sider, som Online Profil i følge aftale skal håndtere ved aftalens indgåelse.

OnlineProfil forbeholder sig ret til at oprette en midlertidig profil såfremt vi ikke modtager materialer fra kunden, hvor OnlineProfil ikke står til ansvar for manglende materialer og/eller virksomhedsoplysninger.

OnlineProfil forbeholder sig ret til at frasige sig en opgave, hvis den mod forventning viser sig for omfangsrig. I dette tilfælde vil kunden ikke blive faktureret.

Ved aftalens indgåelse forpligter kunden sig til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVR-nummer og mailadresse. OnlineProfil forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt. OnlineProfil forbeholder sig ret til at bruge abonnement oplysningerne til udarbejdelse af generelle statistikker, samt til at anvende det udførte arbejde, som reference i salgs- og markedsføringsøjemed. OnlineProfil er berettiget til at videregive krævede oplysninger til officielle navnemyndigheder, fx Google eller Facebook.

Aftaleperioden fremgår af ordrebekræftelsen.

5. Tredjeparts retningslinjer

Retningslinjer for godkendte repræsentanter i forbindelse med repræsentation af din virksomhed på Google og Facebook.

Tiltræk nye kunder med en gratis Google-fortegnelse.

https://www.google.dk/business/

Om Google My Business

https://support.google.com/business/answer/3038063

Rediger din virksomhedsfortegnelse på Google

https://support.google.com/business/answer/3039617

Sådan bruger Google virksomhedsoplysninger

https://support.google.com/business/answer/2721884

Anmod om ejerskab af en virksomhedsfortegnelse

https://support.google.com/business/answer/4566671

Facebook retningslinjer

https://www.facebook.com/communitystandards/

6. Opsigelse

Aftaler om håndtering af Google My Business er gældende for det antal måneder, der er anført på bekræftelsen. Aftalen fortsætter automatisk med 24 måneders forlængelse ad gangen, dog undtaget er 12 måneders-aftaler, som automatisk forlænges med 12 måneder ad gangen.

Den generelle opsigelsesvarsel er 3 måneder før ny periode starter.

Aftaler indgået om håndtering af Facebook firmaside forlænges ikke automatisk efter bindingsperiodens udløb, men fortsætter uden nogen form for binding. Dog er almindelige opsigelsesvarsel til enhver tid gældende som er 3 måneders varsel.

Har kunden en bundel løsning, hvor både Facebook og Google My Business indgår, vil betingelserne for opsigelse følge aftalen, som håndtering af Facebook.

Forlængelsen af Google My Business håndtering sker, hvis OnlineProfil ikke har modtaget en rettidig skriftlig opsigelse. Såfremt kunden ønsker at opsige aftalen, skal dette ske pr. mail til kontakt@OnlineProfil.dk eller anbefalet brev senest tre måneder før udløbet af en aftaleperiode. Eventuelt forudbetalt beløb refunderes ikke. Ved opsigelse følger profil, tekster og billeder kunden, da det er kundens ejendom og kan overflyttes til anden udbyder. Dette skal kunden dog selv sørge for. OnlineProfil kan ikke holdes ansvarlig for brugen af billeder og grafiske elementer efter opsigelse og flytning af profilen.

OnlineProfil er berettiget til helt at fjerne profilen fra OnlineProfil ́s konti og står ligeledes ikke til ansvar for at kundes egen adgang til profilen efter aftalens ophør.

Det er ligeledes ikke OnlineProfil ́s ansvar om kunden har accepteret adgangs invitationer til at blive primær ejer, ejer, administrator, manager, kommunikationsleder mv. Der kan føre til at ingen har kontrol over profilen. Ligeledes gør det sig gældende, hvis der er givet adgang til tredjepart som står alene tilbage med adgangen.

Ønsker OnlineProfil at lukke specielle abonnementstyper/opsige specielle aftaler eller særtjenester, kan OnlineProfil opsige aftalen. Forudbetalt beløb vil i sådanne situationer blive tilbagebetalt. Fra OnlineProfil ́s side kan aftaler til enhver tid opsiges med én måneds varsel.

7. Databehandleraftaler (tilføjet 1.4.2019)

Databehandleraftalerne kan findes på www.OnlineProfil.dk

8. Materialer

Materialer til brug i forbindelse med oprettelse af profilen, som af kunden er indsendt eller afleveret, med henblik på udarbejdelse af profilen, bortskaffes eller slettes efter tre måneder. OnlineProfil kan ikke holdes ansvarlig for materialer, herunder USB-sticks eller andre digitale lagringsmedier, som beskadiges eller bortkommer, mens de er i OnlineProfil ́s varetægt. OnlineProfil anbefaler derfor altid, at kunden enten beholder kopier, eller indsender/afleverer kopier til OnlineProfil. Kunden opfordres i alle tilfælde til på sædvanlig vis selv at lade en back-up af materialet udarbejde, inden det overgives til OnlineProfil, således at kunden ikke lider skade ved eventuel bortkomst.

9. Misligholdelse

Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning, herunder uetisk opførsel på nettet. Misbrug herefter vil medføre ophævelse af aftale uden yderligere varsel.
Ved oprettelse af Profilen indestår kunden for, at denne har retten til det pågældende navn, og kunden friholder OnlineProfil for ethvert ansvar, der måtte følge af, at kunden ved oprettelse eller anvendelse af profil navn krænker andres rettigheder, herunder varemærkerettigheder.
Det skal bemærkes, at forudbetalte beløb ikke refunderes i tilfælde af misligholdelse af enhver art.

Særaftaler og andre specielle forhold skal altid aftales direkte med OnlineProfil, og enhver gældende aftale kan kun godkendes, såfremt der foreligger en underskrevet, skriftlig aftale mellem OnlineProfil og den involverede modpart.

Det er udelukkende kundens ansvar, at profilen samt indholdet ikke krænker tredjemands ret eller gældende lovgivning.

Ved misligholdelse er kunden erstatningsansvarlig over for OnlineProfil efter dansk rets almindelige regler.

10. Adresseændringer og andre ændringer i kundens forhold

Såfremt kunden flytter, eller de oprindeligt opgivne oplysninger, herunder fx telefonnummer eller e-mailadresse, af anden grund ændres, skal kunden straks give OnlineProfil skriftlig besked herom. Kunden forpligter sig til at informere OnlineProfil skriftligt pr. mail (kontakt@OnlineProfil.dk) eller ved anbefalet brev om en eventuel udmeldelse fra en brancheforening, som medfører, at brancheforeningens logo ikke må fremtræde på kundens profil. Dette skal senest ske fem arbejdsdage før udmeldelsen fra brancheforeningen træder i kraft. Hvis dette ikke overholdes, frasiger OnlineProfil sig alt ansvar i denne forbindelse.

11. Ansvarsfraskrivelse

OnlineProfil tilstræber, at der hele tiden er adgang til kundens Google/Facebook Profil.
OnlineProfil fraskriver sig ansvar for tab eller skade i OnlineProfil ́s elektroniske udstyr. OnlineProfil fraskriver sig på samme måde ansvaret tab eller skade, der kan tilskrives OnlineProfil ́s leverandørers forhold eller øvrige tredjemands forhold. OnlineProfil forbeholder sig retten til at foretage reparationer, udføre vedligehold eller lignende, med driftstop til følge. I sådanne tilfælde, tilstræber OnlineProfil at varsle forud for driftstop via www.OnlineProfil.dk eller pr. Mail.

11.1  Forsinkelse

OnlineProfil fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser.

11.2  Produktansvar

OnlineProfil fraskriver sig ansvar for skade på fast ejendom, løsøre eller andre formuegoder. Det samme gælder for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Kunden kan ikke videreføre tredjemands eventuelle krav mod sig overfor OnlineProfil. OnlineProfil er ikke ansvarlig for data liggende hos tredjepart.

 

11.3

Fejl ved indtastning

OnlineProfil fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skade som følge af fejl ved indtastning foretaget af kunden eller foretaget af OnlineProfil på baggrund af kundens oplysninger, herunder i forbindelse med oprettelse af Google/Facebook profilen, åbningstider eller lignende.

11.4  Materialer

OnlineProfil kan ikke holdes ansvarlig for materialer, herunder USB-sticks eller andre digitale lagringsmedier, som beskadiges eller bortkommer, mens de er i OnlineProfil ́s varetægt.

11.5  

Der kan ikke garanteres bestemte placeringer på Google ved indgåelse af aftale omkring Håndtering af Google Profilen.

11.6  Force Majeure

OnlineProfil fraskriver sig ansvar for force majeure-forhold, det vil sige forhold, der ligger uden for OnlineProfil ́s kontrol, og som OnlineProfil ikke burde have taget i betragtning ved indgåelse af aftalen.

11.7  Google My Business profilen

OnlineProfil er ikke forpligtet til at genskabe en backup af profilen/siden ved fejl opstået i forbindelse med kundens egne ændringer i backenden. Har kunden slettet hele eller dele af sin profil, koster det 2.000 kr. at få genskabt tilsvarende data.

11.8  Virus eller hackerangreb

OnlineProfil fraskriver sig ansvar ved virus eller hackerangreb, der måtte påvirke kundens profil.

12. Tilrettelser/ændringer og varsling heraf

OnlineProfil kan varsle ændringer af aftalen og handelsbetingelser via e-mail til den e-mailadresse, kunden oplyser, ved indgåelse af abonnementet/oprettelse af aftalen. OnlineProfil kan ensidigt ændre aftalevilkår og handelsbetingelser. OnlineProfil kan løbende foretage tilrettelser/ændringer af de enkelte ydelser og services af hensyn til driften, herunder indskrænke eller ophøre med at tilbyde specielle abonnementstyper, services eller særtjenester.

OnlineProfil kan overdrage al ydelse af enhver art til tredjemand, hvis dette kan ske uden væsentlige ændring af vilkår for kunden. Kun i tilfælde af væsentlige ændringer af aftalevilkår og handelsbetingelser er kunden berettiget til at opsige sin aftale i aftaleperioden.

13. Adgangstilladelser

OnlineProfil forbeholder sig retten til at afvise al form for adgang til profilen til OnlineProfil ́s konkurrerende bureauer. Dette indbefatter administrator, manager, koder eller anden form for adgang til profilen i hele aftaleperioden. Helt eller delvis videregivelse af login oplysninger eller anden form for adgang til profilen til konkurrerende bureauer uden skriftlig samtykke fra OnlineProfil er forbudt.

14. Fakturering og levering

OnlineProfil forbeholder sig ret til at foretage fakturering, ved indgået aftale trods manglende fremsendelse af materiale til udarbejdelse af profilen. Hvor ydelsen også anses for påbegyndt. Ydelsen er en vedvarende og varierende service og et konkret leveringstidspunkt kan derfor ikke defineres. Leveringen anses for påbegyndt ved indgået aftale. OnlineProfil forbeholder sig ret til at fakturere for ydelsen med henblik på at modtage betaling før produktion påbegyndes herved forstås oprettelsesgebyr, abonnementsbetalinger, services eller anden særtjenester. Endvidere forbeholder OnlineProfil sig retten til at indstille arbejdet helt eller delvist ved tilgodehavende der ikke er betalt efter forfaldsdatoen (betalingsfristen) der fremgår på fakturaen.

15. Priser & Betalingsbetingelser

Alle priser, herunder på kontrakter, tilbud, hjemmeside med mere er i Danske kroner og ekskl. moms.

Der faktureres forud jf. det der fremgår af aftalen. I henhold til den aftalte periode og betalingsfrekvens. Ved automatisk fornyelse af en aftale, faktureres der forud for samme periode, som tidligere. Medmindre andet aftales.

For at sikre et fortsat højt serviceniveau og imødegå tiltagende tekniske udfordringer, reguleres prisen ved automatisk gentegning for alle abonnementstyper med en stigning på kr. 30 månedligt uden varsel.

3. part (Google og Facebook) udvikler og tilføjer jævnligt nye tiltag og moduler, herefter benævnt som beta, disse indgår i aftalerne med betegnelsen “Beta” og herunder indgår alle nye tiltag og moduler som Google måtte tilføje. Kunden har ikke krav på, at OnlineProfil servicere disse nye tiltag. OnlineProfil tester nye betaversioner, hvorefter OnlineProfil beslutter om disse skal indgå i kundens eksisterende abonnementsløsning mod/uden en merpris betaling. Der kan forekomme en stigning i produktionsomkostningerne. Hvorfor OnlineProfil forbeholder sig retten til at opkræve en merpris for at udføre disse. OnlineProfil er ikke forpligtet til at udføre, implementere igangsætte eller på anden vis arbejde med beta. Er beta af en væsentlig karakter der forhindre OnlineProfil i at levere den fremtidige ydelse til kunden og det er essentiel for fortsat at kunne leverer ydelsen i samme standard forbeholder OnlineProfil sig retten til at opkræve et engangsgebyr og/eller en stigning i den månedlige ydelse dette berettiger ikke kunden til at opsige sin aftale i aftaleperioden. Kun hvis engangsgebyret overstigere det til enhver tid gældende oprettelsesgebyr og/eller overstiger mere end 25% af den månedlige ydelse er kunden berettiget til at opsige sin aftale i aftaleperioden.

OnlineProfil forbeholder sig ret til at opkræve gebyr i forbindelse med ekstraordinære ydelse af f.eks. support og services, herunder f.eks. beta tiltag eller lignende. De til enhver tid gældende priser kan rekvireres hos OnlineProfil.

Skyldige engangsgebyr skal betales senest 8 dage fra fakturadatoen (forfaldsdatoen anførte på fakturaen). Skyldige månedlig abonnementsbetaling faktureres d. 15 i måneden og skal betales senest 14 dage fra fakturadatoen (forfaldsdatoen anførte på fakturaen). OnlineProfil forbeholder sig retten til at ændre dette uden varsling. Alle fakturaer pålægges et ekspeditionsgebyr på 29 kr. Abonnementer faktureres forud.

Ved forsinket betaling skal der svares renter (2,00 % pr. måned af det skyldige beløb) fra forfaldsdagen. Der opkræves ved forsinket betaling et kompensationsbeløb på 310 kr. samt i øvrigt et rykkergebyr på 100 kr. pr. påkravsskrivelse (påmindelse). Der foretages to påmindelser med minimum 10 dages mellemrum. Herefter tilsendes et betalingspåkrav minimum 10 dage efter sidste påmindelse. Hvis betaling ikke er modtaget af OnlineProfil efter ti dage fra påkravs dato, vil OnlineProfil forbeholde sig ret til at overgive restancen til tredjepart i forbindelse med inkasso. Ved enhver forsinkelse af betalingen forbeholder OnlineProfil sig retten til at indstille al arbejde med kundens profil, indtil OnlineProfil ́s tilgodehavende er betalt i sit fulde.

I tilfælde af handel med virksomheder i EU, hvor OnlineProfil ikke opkræver moms, er kunden til enhver tid forpligtet til at oplyse sit gyldige momsnummer til OnlineProfil, af hensyn til lovgivning som kræver listeangivelse til danske myndigheder, vedrørende salg uden dansk moms. Såfremt OnlineProfil pålægges afregning af moms, som følge af at et momsnummer er ugyldigt eller fejlbehæftet, forbeholder OnlineProfil sig retten til at viderefakturere denne udgift.

16. Værneting

Eventuelle tvister mellem parterne afgøres ved retten i København.

page5image5787552

OnlineProfil ApS – Strandlodsvej 6, 2300 København K – CVR:39071525 – kontakt@OnlineProfil.dk – www.OnlineProfil.dk